arturjerzyfilip.com

Wielkie założenia urbanistyczne w rękach obywateli. Bronx, NY

Wielkoprzestrzenne założenia urbanistyczne w rękach obywateli – zielony szlak w nowojorskiej dzielnicy Bronx

fragment

Nowojorska dzielnica Bronx, która od lat 70. powszechnie uznawana jest za symbol upadku miasta i za czarne getto, zmienia się obecnie nie do poznania. Bronx staje się dzisiaj coraz bardziej… zielony! Jednymi z najbardziej reprezentatywnych dla odrodzenia Bronxu projektami są zielone szlaki: Rzeki Bronx i Południowego Bronxu, czyli wielkoprzestrzenne koncepcje ponadlokalnych ciągów parkowo-rekreacyjnych, których realizacja oddziałuje na zachodzące w dzielnicy procesy przekształceń przestrzennych i społecznych.

Kluczową rolę w rozwijaniu tych projektów odgrywają oddolne, obywatelskie inicjatywy. Koncepcje realizacji obu szlaków zostały zainicjowane przez lokalnych aktywistów i są obecnie rozwijane przez organizacje obywatelskie – niezwykłe partnerstwa lokalnych oddolnych organizacji i biur miejskich. W niniejszym artykule autor przedstawia historię realizacji tych niezwykłych założeń urbanistycznych, eksponując i analizując rolę obywateli na wszystkich etapach przedsięwzięć: od samej inicjatywy, przez projektowanie, realizację i zarządzanie. Na zakończenie, autor podejmuje próbę oceny korzyści i zagrożeń płynących z przyjęcia takiego ‘obywatelskiego’ modelu rozwoju przestrzennego miasta.

 

więcej

Filip A. J., Wielkoprzestrzenne założenia urbanistyczne w rękach obywateli – zielony szlak w nowojorskiej dzielnicy Bronx, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” Tom LIX, Zeszyt 1/2014, Polska Akademia Nauk, Komitet Architektury i Urbanistyki, strony 45-68.

Comments are closed.