arturjerzyfilip.com

Miasto jako struktura sieci współzależnych

Miasto jako struktura sieci współzależnych

streszczenie

Perspektywa sieciowa wyznacza obecnie nowy kierunek badań w ramach wielu dziedzin nauki, zarówno technicznych, jak i humanistycznych. Stąd również w urbanistyce (rozumianej szeroko, jako interdyscyplinarne studia miejskie) coraz częściej stosowany jest model sieci. Jednak każda z dziedzin nauki inaczej definiuje przedmiot swoich badań i innym kategoriom bytów przyznaje role węzłów i powiązań w sieciach, dlatego opisanie miasta w całej jego złożoności jako jednej, spójnej sieci jest zadaniem praktycznie niemożliwym…

Niniejszy artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy można traktować miasto jako jedną spójną sieć, czy raczej należy się koncentrować wybiórczo na różnych jego sieciowych aspektach lub też czy jest możliwe połączenie obu perspektyw badawczych. W tekście przedstawiono zagadnienie miasta jako struktury sieciowej, wraz z uzasadnieniem konieczności przyjęcia sieciowej perspektywy zarówno w badaniach nad miastami, jak i w planowaniu oraz zarządzaniu miejską przestrzenią. Następnie omówiono kolejno wybrane sieciowe aspekty miast, które są przedmiotami badań odrębnych dziedzin nauki, zwracając jednak uwagę na wzajemne powiązania występujące pomiędzy nimi. Na koniec, zaprezentowano wybrane ujęcia badawcze podejmujące próbę integracji wielosieciowej rzeczywistości miejskiej w ramach bardziej holistycznych koncepcji: model sieci współzależnych, pojęcie przestrzeni przepływów oraz teorię aktora-sieci w odniesieniu do studiów miejskich.

 

więcej

Filip A. J., Miasto jako struktura sieci współzależnych, [w:] „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 217, Zarządzanie 2015 (1), strony 97-114.

Comments are closed.